CC

香港城市大學學生會第14屆基督徒詩班幹事會
The 14th Executive Committee of Christian Choir, City University of Hong Kong Students' Union

@cityusucc
大家好,我哋喺香港城市大學學生會基督徒詩班👋🏻❣話咁快又到八月啦🗓恭喜咁多位新生經歷困難重重終於入到嚟城大🎉👏🏻

我地CityUSUCC 現正招募班員中🔅✨
如果你係基督徒、對合唱、音樂🎶有熱誠🔥、仲想搵到信仰路上嘅伙伴🛣嘅話,咁就一定要加入我哋詩班呢個大家庭啦~😆

我哋黎緊嘅招生活動有迎新夜💫、開放練習🎤,仲會同基督徒樂隊、學院傳道會同埋基督徒團契合辦開學崇拜🤩

迎新活動嘅詳細資料可以留意poster📢
有興趣嘅話就一定要follow 我地,留意我哋嘅update啦💡~

仲要記得填下面/Bio嘅google form✏俾我哋了解你多啲💓:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYB-5G9bCGxsdknecZ9h3q_-pU0ljIlqBR3Or4dKrKQSBhpQ/viewform
TBC 期中營AP 15週年音樂會 慶功宴


Membership Fee

HK$10

團隊簡介團隊簡介

迎新活動迎新活動

香港城市大學學生會
City University of Hong Kong Students' Union